4 ราศีเฮดัง ร ว ยไม่ลืมหูลืมตา เตรี ย มเป็นเศร ษ ฐีใหญ่ ได้โช คลาภเงิ นทอง

4 ราศีเฮดัง ร ว ยไม่ลืมหูลืมตา เตรี ย มเป็นเศร ษ ฐีใหญ่ ได้โช คลาภเงิ นทอง
เรี ยกได้ว่าเ ป็ นอีกหนึ่งคำทำนายที่คนให้ความสนใจ เมื่อหลวงพี่อุเทน วัดท่าไม้ หรือ ท่านเจ้าคุณ

พระญาณวิกรม เจ้าอาวาสวัดท่าไม้ชื่อดังออกมาเปิ ดเผยคำทำนายโดยระบุว่า

โดย ท่านเจ้าคุณ พระญาณวิกรม หรือ “ หลวงพี่อุเทน ” เจ้าอาวาสวัดท่าไม้ ที่ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟสบุ๊ค

“วัดท่าไม้ จังหวัดสมุทรสาคร ” ทีท่านได้ระบุว่า 4 ราศีเฮดัง ร ว ยไม่ลืมหู ลืมตา เตรี ยมเ ป็ นเศร ษฐีใหญ่

ได้โช คลาภ เงิ นทอง การงาน การเงิ น มีเกณฑ์ชะตาร่ำร ว ย ซึ่งได้แก่ชาวราศี

ราศีเมษ ราศีตุล ราศีมังกร ราศีกรกฎ = ร ว ย 4 ราศีที่ແย่มานาน พบเจอดาวจตุสดัยเกณฑ์ เมษ ตุล มังกร กรกฎ

และนอกจากทุก คน จะไปทำบุญไหว้พระเสริมบ ารมีแล้ว ทำความดี และต้องเตรี ยมตัวเองให้พร้อม

จด วงดีขึ้นแล้ว ฟ้าเปิ ด หมดเคร าะห์ หมดก ร รม หมดทุ กข์ จะพบสิ่งดี

ฟ้าเปิ ด หมดเคร าะห์ หมดกร รม หมดทุ กข์ จะพบสิ่งดี อย่ าลืมหาเวลาทำพิธีห่มผ้าพระนิพพาน พระนอนแล้ว

อย่ าลืมทำความเค ารพ 7 สิ่ งนี้นะลูก สุภัทธะเอยเราคตาคตเค ารพสิ่ งนี้(พระวาจา)

๑. ให้มีความเค ารพในพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

๒. ให้มีความเค ารพในพระธรรม

๓. ให้มีความเค ารพในพระสงฆ์

๔. ให้มีความเค ารพในการศึกษา

๕. ให้มีความเค ารพในสมาธิ

๖. ให้มีความเค ารพในความไม่ประมาท

๗. ให้มีความเค ารพในการต้อนรับแขก

มีความเค ารพ 7 อ ย่ า ง นี้ ในมงคลสูตร ร ว ย ร วยแน่นอน ดีแน่นอน หลวงพี่อุเทน

หลวงพี่แซม ให้โยม หมดห นี้ หมดทุ กข์ หา ยป่ ว ย บริวารเจ้าน ยดี สุขที่สุด บรรลุธรรมโดยเร็วที่สุด สาธุ

ข้อมูลwingnaikun

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.