อาลั ย”อิ๋งอิ๋ง สิทธิณี”พิธีกรดังยุค90

สำหรับคนยุค’90 “อิ๋งอิ๋ง” ได้รับการจดจำในฐ านะพิธีกรที่มีเอกลักษณ์ พูดจาชัดถ้อยชัดคำ และแต่งกายอย่างมีสีสัน นอกจากนี้เธอยังมีบริษั ทผลิ ตรายการโทรทัศน์

เป็นของตัวเอง นับเป็นพิธีกรมากความสามารถคนหนึ่งของเ มืองไทย รายการที่มีชื่อเ สียงมากที่สุดคือ “โ ชคดี นาทีทอง” ออกอากาศทางช่ อง 7 ร่วมกับ

“อิ๋งอ้อย สิทธิวดี” น้องสาวแท้ ๆ ของตัวเอง นับเป็นรายการที่มีสปอนเ ซอร์ให้การสนั บสนุนจำนวนมาก และมีเ งินร-าง วัลค่อนข้ างสูงสำหรับยุคนั้น

นับเป็นอีกการสูญเ สียที่ไม่มีใครอยากให้เกิด หลังในเ ฟซบุ๊กของ “อิ๋งอ้อย สิทธิวดี กิตติสิทโธ” ได้แจ้งข่าวเศร้ า หลังสู ญเ สีย พี่สาว พิธีกรชื่อดังในยุค 90 อย่าง “อิ๋งอิ๋ง สิทธิณี กิตติสิทโธ”

ซึ่งเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา เธอได้แจ้งข่ าวการ ป่-วย เป็นมะเ..ร็ง ระยะสุ ดท้าย ล่าสุด “อิ๋งอ้อย สิทธิวดี” น้องสาวของนางสาวสิทธิณี กิตติสิทโธ หรือ “อิ๋งอิ๋ง สิทธิณี” อดีตพิธีกรชื่อดังยุค 90.ได้โพสต์เ ฟซบุ๊ก​KattydollYounข้อความว่า

เช้าตรู่วันนี้ 2 กค.2565 พี่อิ๋งอิ๋งได้ออกเดินทาง สู่ ภ พ ภู มิใหม่ ขอให้บุญกุศ ลทั้งหมดที่พี่อิ๋งอิ๋งเคยได้กระทำมาได้น้อมนำด ว ง จิ ตพี่สาวสุดที่รักไปสู่สุขค ติ ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่มอบให้แ ก่น้องๆและครอบครัว ด้วยรักและอ า ลั ยสุดหัวใจ

อาลั ย”อิ๋งอิ๋ง สิทธิณี”พิธีกรดังยุค90

VDO อาลั ย”อิ๋งอิ๋ง สิทธิณี”พิธีกรดังยุค90

Leave a Reply

Your email address will not be published.